LinksSitemapContact
U bent hier:

Boeken: handboeken voor professionele hulpverleners

<< Andere boeken

Rood gemarkeerd staan de nieuwe of herwerkte boeken

 

Allochtonen en kanker, Gids voor hulpverleners

Over de problemen van mensen van allochtone afkomst met kanker en een efficiëntere zorgverlening. Vlaamse Liga tegen Kanker, 2004, 155 (gratis). Lees of bestel het boek hier

 

Praktische gids voor de oncologie, psychiatrische en psychologische richtlijnen van het CHi

Het CHi kreeg van de American Psychosocial Oncology Society (APOS) de toestemming het APOS-handboek ‘Quick Reference for Oncology Clinicians’ te vertalen en bewerken. Hiemee wil het CHi professionelen in oncologie bruikbare richtlijnen in de pyschosociale oncologie aanreiken. CHi, 2011. Te bestellen op www.cedric-heleinstituut.be

Baider, Lea, Cooper, Cary L., Kaplan De-Nour Atara

Cancer and the family

Een uitgebreid handboek voor professionelen in de psycho-oncologie, over hoe kanker een impact heeft op alle individuen van een gezin en op de gezinsstructuur zelf. Een brede waaier aan onderwerpen wordt besproken:sociale steun, psychologische interventies, hoe beleeft een kind de ziekte van een ouder, seksualiteit, genetica, terminale ziekte enz. John Wiley & Sons ltd, 2000 (Engelstalig)

Boevink, G.

Gesprekken zonder grenzen: communiceren met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst

Omgaan met allochtone patiënten is voor de meeste zorgverleners niet gemakkelijk. Cultuur-, taal- en benaderingsverschillen maken de communicatie nogal eens stroef en onvolledig. Dit is een praktisch informatieboekje met tips die dat probleem kunnen opvangen. NIGZ, 2001, 80 p.

De Fever, Frank

Omgaan met kanker: basisboek

De auteur geeft duidelijke informatie over de ziekte en over de begeleiding van mensen met deze ziekte. Heeft het leven nog zin voor wie kanker heeft? En hoe moet de familie hiermee omgaan? Kanker doet denken aan pijn, langdurige behandeling, langzame aftakeling, verminking en dood. Mensen met kanker hebben daarom niet alleen nood aan medische zorg, maar in hoge mate ook behoefte aan zorg voor hun psychisch en sociaal welbevinden. Over dit welbevinden gaat dit ‘Basisboek’. Garant, 1996

De Haes, H., Gualthérie van Weezel, L., Sanderman, R.

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie’ is bedoeld voor alle professionals die te maken hebben met de psychosociale aspecten van kanker: psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten en paramedici. Dankzij de bijdragen van erkende onder­zoekers en psychologen/psychotherapeuten heeft de redactie een uniek, omvattend handboek kunnen samenstellen, bedoeld om de professionalisering van de beroepsgroep te bevorderen en de kennis bijeen te brengen die van belang is voor de kwaliteit van zorg aan patiënten. Van Gorcum, 2009

De Haes, J., Gaultherie van Weezel, L.M., Sanderman, S., Van de Wiel H.

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional

Op basis van de op mondiale schaal verworven kennis zijn vervolgens door tal van ervaren professionals wereldwijd interventies ontwikkeld, in praktijk gebracht en getoetst. Hierdoor is er een scala aan hulpmiddelen voorhanden, variërend van richtlijnen voor zelfhulpprogramma’s, intensieve psychotherapieën tot het voorschrijven van psychofarmaca. Veel hierover is terug te vinden in ‘Psychologische patiëntenzorg in de oncologie’, overzichtelijk geordend en makkelijk toegankelijk voor zowel hulpverleners als onderzoekers. Aan de orde komen wetenschappelijke bevindingen ten aanzien van kwaliteit van leven en omgaan met problemen, het diagnostische en behandelingsproces, een aantal capita selecta, en de problematiek van kanker bij het kind. Van Gorcum, 2001

Deschepper, R., Vander Stichele, R., Mortier, F., Deliens, L.

Zorgzaam thuis sterven

Een zorgleidraad bedoeld voor artsen over het omgaan met wilsbekwame volwassenen die thuis wensen te sterven. Er worden adviezen gegeven omtrent informatie en communicatie in de laatste levensfase. Dit boek is gebaseerd op onderzoek en wetenschappelijke literatuur. Academia Press Gent, 2003

Distelmans, Wim

Een waardig levenseinde

Dit boek verschaft beter inzicht in de zorg rond het levenseinde. Het wil iedere burger mondig maken tegenover de medische wereld. Het is ook bedoeld voor zorgverleners die op een empathische manier met hun patiënten willen omgaan. Een menswaardig levenseinde beschrijft de moeizame opkomst van de palliatieve zorg in België en het niet minder gemakkelijk debat over de wettelijke regeling van euthanasie. De ondersteuning van ongeneeslijke zieken worden vanuit de praktijk gegeven. De technische informatie en ethische overwegingen zijn in een voor iedereen verstaanbare taal geschreven. Het boek is een pleidooi voor een verandering in onze houding tegenover alle ongeneeslijke patiënten waarbij het vermijden van therapeutische hardnekkigheid topprioriteit verdient. Houtekiet, 2005.

Evers-Kiebooms, Gerry en Myriam Welkenhuysen

Die ziekte in mijn familie, krijg ik die later ook?: predictieve genetische tests

Dit boek gaat uitgebreid in op de praktijk van predictief testen en op de context waarin predictieve tests momenteel gebeuren, o.a. voor erfelijke borstkanker. De mogelijkheden en beperkingen, alsook de psychologische, familiale, maatschappelijke en ethische implicaties van predictief genetisch testen, worden besproken. Lannoo, 2005.

Faulkner, Ann en Peter Maguire

Talking to cancerpatients and their relatives

Dit boek beschrijft hoe hulpverleners fysieke, psychische of spirituele problemen die kankerpatiënten ervaren, kunnen herkennen en hoe zij adequaat kunnen reageren. Er worden praktische richtlijnen gegeven, gebaseerd op praktijkervaringen en onderzoeksresultaten en geïllustreerd aan de hand van gesprekken met patiënten. De focus ligt vooral op de slechtnieuws-mededeling en op het omgaan met onzekerheden. Ook hoe hulpverleners kunnen omgaan met eigen emoties, wordt behandeld. Oxford University Press, 1995.

Goethals, Bettie en Gerd Van der Avoort

Overleven met kanker

In een eerste deel worden de factoren belicht die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven en voor de kansen op herstel. In het tweede deel worden de theoretische inzichten vertaald naar het dagelijkse leven. De auteurs zijn psychologen die werken op oncologische afdelingen en die heel wat praktische ervaring hebben. Acco, 1998

Govaerts, J.-M. en Van Haver, W. (red.)

Psychosociale begeleiding van kankerpatiënten

Geconfronteerd worden met kanker betekent: het doormaken van een emotionele crisis die zich in alle vertakkingen van iemands leven doet voelen. Voor de hulpverlener is het een zware opgave om de patiënt en zijn gezin te helpen in het verwerken van al deze emoties. Vaak mist men een duidelijk kader dat houvast biedt in het omgaan met deze problematiek. Dit boek bundelt de bijdragen van een aantal psychotherapeuten die in dit vakgebied thuis zijn en er veel ervaring mee hebben. Acco, 1990, 131 p.

Holland, Jimmie C.

Psycho-oncology

Jimmie C. Holland wordt beschouwd als een van de grondleggers van de psycho-oncologie, als onlosmakelijk deelgebied van de oncologie. Zij zorgde mee voor de erkenning van het belang van psychologische en sociale aspecten bij de behandeling van kanker. Het handboek dat zij samenstelde is dan ook een fenomenale leerschool voor alle professionelen in deze sector! Oxford University Press, 1998 (Engelstalig)

Kars, M.C., M.H.F. Grypdonck, M.S.H. Duijnstee en A. Pool

Er zijn. De wijze waarop ouders de zorg voor hun kind met leukemie beleven en hanteren

Dit boek is in de eerste plaats geschreven om verpleegkundigen en andere hulpverleners een beter begrip te geven van wat het betekent ouder te zijn van een kind met leukemie. Het boek geeft niet alleen meer inzicht in de situatie van ouders maar ook ideeën over de ondersteuning van deze ouders in de zorg voor hun kind, zodat de professionele zorg beter kan worden afgestemd op de individuele ervaringen, behoeften, wensen en omstandigheden van ouders. Bohn Staffleu Van Loghum, 1997, 362 p.

Keirse, M.

Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener

Een volledige handleiding voor hulpverleners en mensen die geconfronteerd worden met verlies. Vele vormen van verlies komen aan de orde, zoals het verlies van een kind, ouders, partner. Het rouwproces van zowel kinderen, ouderen, maar ook mentaal gehandicapten komt aan bod. Lannoo, 1997, 278 p.

Keirse, M.

Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt

Geregeld krijgen kinderen en jongeren te maken met een groot verlies. Wat doe je dan als ouder, leerkracht en/of hulpverlener. Hoe ga je er mee om en hoe begin je een gesprek? Lannoo, 2002, 267 p.

Pool, Grieteke, Heuvel, Fredrike, Ranchor, Adelita en Sanderman, Robert

Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen

Algemene informatie over het leven met een chronische ziekte en de daarmee gepaard gaande fysieke en psychosociale belasting - een reeks praktische interventiemodellen, die stuk voor stuk door deskundigen zijn uitgewerkt - een belichting van de medische aspecten van een tiental veel voorkomende chronisch-somatische aandoeningen - reeks uitgebreide casusbeschrijvingen, geschreven door ervaren psychologen. Van Gorcum, 2004

 

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional

Aan de orde komen wetenschappelijke bevindingen ten aanzien van kwaliteit van leven en omgaan met problemen, het diagnostische en behandelingsproces, een aantal capita selecta, en de problematiek van kanker bij het kind. Van Gorcum, 2001, 374 p.

Snoeck, Johan

Dit doe je je kinderen niet aan. Het begeleiden van kinderen op bezoek bij een stervende

Dit boek is voor professionelen in de gezondheidszorg een praktische handleiding die het nodige inzicht in de problematiek en een uitgewerkt stappenplan aanbiedt om kinderen en hun omgeving in die moeilijke omstandigheden bij te staan. LannooCampus, 2004, 109 p.

Tóth-Van den Berg, J.J.A.

De kankerpatiënt: een boek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners

Naast de ontwikkelingen in onderzoek en behandeling van kankerpatiënten, staat ook de oncologieverpleegkunde niet stil. In deze hernieuwde uitgave wordt ingegaan op deze ontwikkelingen. Het boek is nu geordend naar de functionele gezondheidsproblemen van Gordon. Er is samengewerkt met deskundigen op verschillende domeinen. Bohn Stafleu van Loghum, 2001 p., 484 p.

Tutenel, Piet en Wim Bruyninckx

Grensland. De levensgang van stervende mensen

Een studie van het leven op een palliatieve zorgeenheid, bedoeld voor sociale wetenschappers met een interesse in ziekenhuisetnografi e en voor mensen binnen de wereld van de zorg voor het levenseinde. Acco, 2009, 128 p.

Van de Velde, C. J. H., Bosman, F. T. en Wagener, D. J. Th.

Oncologie

Handboek oncologie, medisch werk. Enkel geschikt voor wie medische kennis heeft. Bohn Stafleu Van Loghum, 2001, 963 p.

Van Rijt, J.M.H., Kooij, A., Koopman, J.

Door kanker uit balans: gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen

Dit boek gaat in op de verschillende problemen die de behandeling van kanker met zich meebrengt en biedt aanknopingspunten voor therapeutische ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is dat door kanker niet alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook het leven van zijn of haar gezin ingrijpend verandert. Deel 1: het therapeutisch proces, met aandacht voor psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie, systeemtherapeutische denkkaders en technieken geïllustreerd aan de hand van casuïstiek. Deel 2: beschrijft het ontstaan en het verloop van het project ‘gezinsbegeleiding’, van de Nederlandse Kankerbestrijding. Van Gorcum, 2003

Veenhof, C.H.N.

Behandeling van kanker

Weergave van de actuele stand van zaken op het gebied van de behandelmethoden. In het eerste deel worden de algemene principes van de behandeling van kanker besproken. In het tweede deel worden de specifieke aspecten per tumorsoort nader toegelicht. Voor artsen en verzorgers. Bohn Stafleu van Loghum, 2000, 393 p.

Voûte, P.A., De Kraker, J. en Caron, H.N.

Kinderoncologie

De geheel herziene en geactualiseerde herdruk van het in 1989 verschenen Kindertumoren. Het boek is geschreven voor huisartsen, kinderartsen, assistent-geneeskundigen, verpleegkundigen en paramedici. Daarnaast zullen ook ouders van patiënten, leerkrachten en anderen althans een aantal antwoorden vinden op hun vragen. Medisch werk. Bohn Stafleu Van Loghum, 1997, 362 p.

Van Houdenhove, B.

Palliatieve sedatie

Een boek over palliatieve sedatie, gericht aan hulpverleners. Bohn Stafleu Van Loghum, 2005

Van den Bout, J., Boelen, A., De Keyser, J.

Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking

Over het klinisch beeld van gecompliceerde rouw, risicofactoren ervan, lotgenotenwerking, therapeutische en medicamenteuze begeleiding, rouw bij jeugdigen, ouderen en hulpverleners. Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.

Vereniging voor Verpleegkundigen Oncologie en radiotherapie

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen

Over hoe kanker ontstaat, hoe de diagnose gesteld wordt en welke behandelingen mogelijk zijn, over mogelijke neveneffecten en hoe ze te voorkomen of behandelen. Focus op onderwerpen die tot de standaardpraktijk behoren, maar ook nieuwe ontwikkelingen komen aan bod. In het kader van een multidisciplinaire benadering van de kankerpatiënt is er aandacht voor alle ziektefases. In de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen in opleiding. Ook ter vervolmaking van gespecialiseerde oncologische verpleegkundigen – of voor andere gezondheidswerkers. Standaard Uitgeverij, 2009, isbn 9789034193308.

Laatst bijgewerkt: juni 2012

Download de pdf: Boeken: handboeken voor professionele hulpverleners